Mäklarens roll

Det finns tydliga regler för mäklarens roll i en försäljning. Det är bra att känna till mäklarens skyldigheter och vad mäklaren förväntas göra i sin medlarroll.

Mäklarens främsta uppgift är att fungera som en oberoende part mellan köpare och säljare. Även om mäklaren agerar på uppdrag från säljaren ska mäklaren medla på ett sätt som gör bägge parter nöjda.

Kontrollorgan

Alla mäklare måste vara registrerade i Fastighetsmäklarinspektionen (FMI). För att bli registrerad krävs en godkänd mäklarutbildning, en ansvarsförsäkring och att FMI bedömer en lämplig som mäklare. FMI är ett statligt organ som står under finansdepartementet. Utöver registrering ansvarar de också för tillsyn av aktiva mäklare och för disciplinära åtgärder mot registrerade mäklare. FMI hette tidigare Fastighetsmäklarnämnden, fram till år 2012.

Mäklarens uppdrag

En mäklares jobb är att förmedla fastigheter, bostäder och delar av fastigheter utifrån skriftliga uppdragsavtal. Hur arbetet ska skötas regleras av Fastighetsmäklarlagen. Där står det angivet att uppdrag ska skötas omsorgsfullt och enligt god mäklarsed. Med det menas att säljaren ska ta tillvara både säljarens och köparens intressen. Mäklaren ska ge råd och upplysningar och även se till att säljaren ger den information om fastigheten som är av intresse för köparen. Mäklaren är också skyldig att ge skriftlig information om undersökningsplikten, erbjuda en skriftlig beräkning av boendekostnaden och informera både köpare och säljare om att köpeavtalet bara är giltigt när det är skriftligt.

Uppgift att ta fram information

Första uppgiften för mäklaren i ett förmedlaruppdrag är att kontrollera att säljaren äger fastigheten. Dessutom ska information hämtas in om eventuella inteckningar och servitut, det vill säga om fastigheten har ett avtal om begränsat nyttjande av annan fastighet. Det kan till exempel vara avtal om att använda någon annans väg eller hämta vatten från grannens brunn. Informationen om huset och dess skick ska vara skriftlig och utförlig samt ge en korrekt bild över fastigheten. Felaktiga uppgifter om fastigheten kan leda till att mäklaren blir skadeståndsskyldig om det visar sig att mäklaren varit oaktsam eller medvetet gett felaktiga uppgifter.

Förmedla bud

Mäklaren är skyldig att förmedla alla bud som kommer in i en budrunda till säljaren. Säljaren bestämmer vem fastigheten ska säljas till och hur budgivningen ska gå till. Det finns alltså inga fastbestämda regler för budgivningen, eller att det ska vara en budgivning överhuvudtaget.

Etiska regler

Branschorganisationerna inom fastighetsförmedling har sammanställt en lista över etiska regler som gäller för deras medlemmar. Där står bland annat att mäklaren ska vara objektiv, att mäklaren ska hänvisa till annan sakkunnig om hen inte har kunnandet inom ett visst område och att mäklaren ska vara uppdaterad om den prisbild som gäller i området.

Hitta en bra mäklare